وبلاگ زمین شناسی پاوه
ارائه مقالات و مطالب علمي در زمينه زمين شناسي 
قالب وبلاگ

معنی
واژه
فرونشستن
سایش-ذوب یخ-فرساب
غیرعادی
معدن سطحی
سائیدن-خراش دادن
سایش
سن مطلق
چگالی مطلق
فشارمطلق
جاذب
قدرت جذب
مغاکی
دشت مغاکی
ناحیه مغاکی
شتاب گرانش
 کانی فرعی
میانبار اتفاقی
تطابق
افزایش پوسته زمین
حواشی افزایشی ورقه
رشته کوههای حاصل ازافزایش پوسته
 مخزن انباره ای(ماگما)
رس اسیدی
آب معدنی اسیددار
خاک اسیدی
سنگهای اسیدی
امواج صوتی
کنش-عمل
فشارفعال زمین
گسل فعال
یخچال فعال
فرآیندهای فعال
سطح فعال لغزشی
آتشفشان فعال
فعالیت
غیرحلقوی-زنجیری
جلای الماسی
چسپندگی
قدرت چسپندگی
رودخانه بالغ
جذب سطحی
نیروی جذب سطحی
بادی
رسوبات بادی
رخساره بادی
ائون
تهویه
تهویه خاک
غیرکوهزائی
طاقدیس
محور طاقدیس
لولای طاقدیس
مخازن طاقدیسی
نفتگیرهای طاقدیسی
غاربزرگ
قله-راس
نهان بلورین
آبزی
کمان -قوس
انفجارکمانی
قوسی-کمانی
نقشه ناحیه ای
آرنایت(نوعی ماسه سنگ)
رس-خاک رس
رس دار
خشک
آرایش -ترتیب
چاه آرتزین
آزبست(پنبه کوهی)
بدون تورق
خاکستر
ریزش خاکستر
جریان خاکستر
نفت سنگین
نرمکره
هوا کره
جزیره مرجانی حلقوی
فرسایش
هاله
شفق قطبی نیمکره شمالی
درجازا
خودشکل
بهمن
محورتقارن
زاویه موقعیت باشمال
بدون حیات
سنگلاخ
نهشته ساحلی
تپه ماسه ای
بشکه (نفت)
توف بازالتی
بنیان شبکه
سطح مبنا
سنگ بازیک
حوضه-آبگیر
حوضه آبریز
فرونشست
باتولیت-ژرف سنگ
عمیق
دشت ساحلی
تکیه گاه-امتداد
طبقه-لایه
سنگ بستر
Abate
Ablation
Abnormal
Above ground mine
Abrade
Abration
Absolute age
Absolute density
Absolute pressure
Absorbing
Absorbing capacity
Abyssal
Abysal plain
Abysal zone
Acceleration due to gravity
Accessory mineral
Accidental inclusion
Accomodation
Accretion
Accretion plate margins
Accretionary ridges
 Accumulation reservoir
Acid clay
Acid mine water
Acid soil
Acidic rocks
Acoustic wave
Action
Active earth pressure
Active fault
Active glacier
Active processes
Active surface of sliding
Active volcano
Activity
Acyclic
Adamantine luster
Adhesion
Adhesive power
Adolescent  river
Adsorption
Adsorption forse
Aeolian
Aeolian deposit
Aeolian facies
Aeon
Aerate
Aeration soil
Anorogenic
Anticlinal
Akticlinal axis
Anticlinal crest
Anticlinal reservoir
Anticlinal traps
Antrum
Apex
Aphanitic
Aquatic
Arch
Arch shooting
Arcuate
Areal map
Arenite
Argile
Argilliferous
Arid
Array
Artesian well
Asbestos
Aschistic
Ash
Ash fall
Ash flow
Asphalt base petroleum
Asthenosphere
Atmosphere
Atoll reef
Attrition
Aureole
Aurora borealis
Authigene
Automorph
Avalanche
Axis of symmetry
Azimuth
Azoic
Badland
Bank deposit
Barchan
Barrel(oil)
Basaltic tuff
Base grid
Base level
Basic rock
Basin
Basin of drainage
Basining
Batholith
Bathyal
Beach plain
Bearing
Bed
Bed rockفرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی 
معنی
واژه
عکس هوائی
هوازی
سنگ آسمانی
جو شناسی
جو زمین
پس لرزه
عقیق
عصر-زمان
عمرزمین
عامل دگرگونی
آگلومرا-سنگ جوش آتشفشانی
همجوشی-سیمانی شدن
آبرفت گذاری
دوران ناشناخته
افق A
توده هوا
هوازدگی
قلیائی
جلبکی
هم تراز
بازالت قلیائی
دگرگونی دگرشیمیائی
زغال سنگ نابرجا
دگرجازا
دگرشکلی
چند شکلی
آبرفتی
مخروط آبرفتی
رسوب آبرفتی
مخروط افکنه
دشت آبرفتی
تراس آبرفتی
دره آبرفتی
آبرفت
آلپی
کوهزائی آلپی
دگرسانی-تجزیه
زاج-زاج سفید
حفره دار
کهربا-صمغ
بی شکل
فرارو
بی هوازی-غیرهوازی
آتشفشان خاموش
زاویه شیب
زاویه میل
زاویه دار
بدون آب تبلور
آنیون-ذره باردارمنفی
معدنی-غیرآلی
Aerial photography
Aerobic
Aerolite
Aerology
Aerospace
After shock
Agate
Age
Age of earth
Agent of metamorphism
Agglomerate
Agglomeration
Aggrading
Agnostozic
A horizon
Air mass
Air sickness
Alcaline
Algal
Aligned
Alkali basalt
Allochemecal metamorphism
Allochthonous coal
Allogenic
Allomorphism
Allotropy
Alluvial
Alluvial cone
Alluvial deposit
Alluvial fan
Alluvial plain
Alluvial terrace
Alluvial valley
Alluvium
Alpine
Alpine orogeny
Alteration
Alum
Alveolar
Amber
Amorph
Anabatic
Anaerobic
Ancient volcano
Angle of dip
Angle of plunge
Angular
Anhydrous
Anion
Anorganic 
معنی
واژه
باربستری
لایه لایه
کانسارلایه ای
بافت لایه لایه
لایه بندی
نوار-منطقه
زون فرورانش
موجودات کف زی
سنگ زیست شیمیائی
زیست آواری
رخساره زیستی
سنگ زیستی
زیست کره
واحدزیست چینه ای
حیات جانوری-گیاهی
زون زیستی
مته حفاری
قیرطبیعی
دوکفه ای
میکای سیاه
میان بار
امواج درونی
بمب آتشفشانی
گمانه
پشته
ساخت بالشتکی
قلوه سنگ
بازوپایان
برش آتشفشانی
ترد-شکننده
سطح شیب دار
زغال قهوه ای
زغال نرم
آهک قلیا ئی
شیست آهکی
کلسیم دار
کلسینی شدن
دهانه آتشفشان
قطعه یخ کوچک
انتهای فلات قاره
دره عمیق وطویل
آب موئینه
پوش سنگ
نقشه خوانی
حوضه آبریز
غار
سیمان
زمین شناسی سطح زمین
حیات نو
هسته زمین
سلیکات زنجیره ای
گل سفید
تخریب شیمیائی
سنگ آهک شیمیائی
 سنگ درونگیر
خلیج کوچک
دهانه آتشفشان
خزش
راس
     چینه بندی متقاطع
نفت خام
شکستن
پوسته
ورقه قاره ای
یخچال شناسی
مخفی بلور
بلور
شبکه تبلور
ساخت بلورین
متبلور
مکعبی
جریان
ریپل جریانی
چرخه
چرخه آب
سطح مبنا
باطله
مصب رودخانه
واریزه
عمیق
بادکند
درجه
بی آب نمودن
دلتا
چگال
چگالی
رسوب گذاری
گودی
بیابان
آواری
تبلورشیشه
شبنم
راستگرد
درز
الماس
گنبد
قطع رسوب گذاری
دودکش آتشفشان
پراکندگی
هضم توسطماکما
دایک
سیلابی
شیب
باطله رسی
آبدهی-دبی-تخلیه
دگرشیب
ناپیوستگی
انحلال-تجزیه
موج عرضی
Bed load
Bedded
Bedded deposit
Bedded texture
Bedding
Belt
Benioff zone
Benthonic
Biochemical rock
Bioclastic
Biofacies
Biolith
Biosphere
Biostratigraphic unit
Biota
Biozone
Bit
Bitumen
Bivalve
Black mica
Bleb
Body waves
Bomb volcanic
Borehole
Boss
Boudinage
Boulder
Brachiopoda
Breccia
Brittle
Brow
Brown coal
Burgy
Calc alkali
Calc schist
Calcic
Calcification
Caldera
Calf
Camber
Canyon
Capillary water
Cap rock
Cartography
Catchment basin
Cave
Cement
Cenology
Cenozoic
Centrosphere
Chain silicat
Chalc
Chemical destruction
Chemical limestone
Country rock
Cove
Crater
Creep
Crest
Cross bedding
Crude oil
Crush
Crust
Crust plate
Cryology
Crypto crystalline
Crystal
Crystal lattic
Crystal structure
Crystallized
Cubic
Current
Current ripple
Cycle
Cyclone water
Datum water level
Deads
Debouchure
Debris
Deep
Deflation
Degree
Dehedration
Delta
Dense
Density
Deposition
Depth
Desert
Detrial
Devitrification
Dew
Dextral
Diaclase
Diamond
Diapir
Diastem
Diatreme
Difraction
Digestion
Dike
Diluvial
Dip
Dirt
Discharge
Disconformabke
Discontinuity
Dissolution
Distortion wavesفرهنگ لغات واصطلاحات زمین شناسی 
معنی
واژه
هوازدگی شیمیائی
سنگ آتش زنه
خاک چینی
ورقه-خرده
واحدزمانی سنگی
واحدزمانی چینه شناسی
زون زمانی
خاکستر(آتشفشانی)
آواری-تخریبی
سنگ آواری
رس
کانی رسی
رس سنگ
رخ-شکافت
پرتگاه
آب وهواشناسی
کلوخ
زغال
حوضه زغالی
دانه درشت
ساحل
نوعی زغال سنگ
جبهه سرد
کلوئیدی
واریزه
دسته جمعی
ستاره دنباله دار
فشردگی
قطب نما
سازگار
پیچیده
نیروهای فشاری
 موج طولی
هم شیب
گرهک
مخروط
آب زیرزمینی تحت فشار
 فشارهمه جانبه
 
کنگلومرا-جوش سنگ
هم نوع
صورت فلکی
حاشیه واگرا
دگرگونی مجاورتی
برخوردقاره ای
خیزقاره ای
فلات قاره
شیب قاره
منحنی میزان
جریان همرفتی
مرجان
تاج خورشیدی
چین خوردگی
خطوط هم لرزه
حاشیه واگرا
گنبد
دولومیت
آتشفشان خاموش
زهکشی
یخرفت-موادشناور
حفاری
حوضه خشک
تلماسه
غبار
پیشین
زمین
زمین لغزش
مغناطیس زمین
نفت خام
زمین لغزه
جزرومدزمین
زمین لرزه
شدت زمین لرزه
موج زمین لرزه
زمین شناسی اقتصادی
گرداب
سنگ آذرین بیرونی
پرتابه آتشفشانی
کشسان
بلندی-ارتفاع
بیضوی
موادخروجی آتشفشان
زمرد
پشته
لایه داخلی
گرماگیر
میان یخچال
افزایش عیارکانسار
رسوبات بادی
ائون
خشکی زائی
دگرگونی کم عمق
دور-عصر
استوا
دوران
فرسایش
لغزش
فوران
شکل دار
ذوب هم گداز
رسوبات تبخیری
سیرتکاملی
ورقه ورقه شدن
بیرونی
گرمازا
گسترش
خاموش
رخساره               
 
Chemical weathering
Chert
Chaina clay
Chip
Chronolithologic unit
Chronostratigraphic unit
Chronozone
Cinder
Clastic
Clastic rock
Clay
Clay mineral
Clay stone
Cleavage
Cliff
Climatology
Clod
Coal
Coal basin
Coarse grained
Coast
Coke
Cold front
Colloid
Colluvium
Colony
Comet
Compaction
Compass
Compatible
Complex
Compressional forces
Compressional wave
Concordant
Concretion
Cone
Confined ground
Water
Confining pressure
Conglomerate
Conspecific
Constellation
Constructive margin
Contract metamorphism
Continental collision
Continental rise
Continental shelf
Continental slope
Contour
Convection currents
Coral
Corona
Corrugation
Coseismic lines
Divergent margin
Dome
Dolomit
Dormant volcano
Drainage
Drift
Drilling
Dry basin
Dune
Dust
Early
Earth
Earth gall
Earth magnetic
Earth oil
Earth slide
Earth tide
Earth quake
Earthintensity
Earthquake wave
Economic geology
Eddy
Effusive
Ejectamenta
Elastic
Elevation
Ellipsoid
Emanation
Emerald
Eminence
Endoderm
Endothermic
Englacial
Enrichment
Eolian deposits
Eon
Epeirogeny
Epizone
Epoch
Equator
Era
Erosion
Error
Eruption
Euhedral
Eutectic
Evaporite
Evolution
Excoliation
Exogene
Exothermic
Extension
Extinct
Facies
معنی
واژه
عامل
آبشار
پنجه آبرفتی
آهک بنائی
گسل
گسل نرمال
گسل رورانده
امتدادگسل
شیب گسل
قطعه گسل
سطح گسل
فسیل جانوری
کوارتزوفلدسپات دار
آهن ومنیزیم دار
مرداب-باتلاق
آهن دار
رشته-الیاف
صحرا-بیابان
خاکریز-سنگ ریز
ذرات کوچک
نسوز
یخ برفی
قابل تورق
ورقه-پوسته
پهلو-دامنه
کفه
گسل عرضی تند
خمیدگی
سنگ آتش زنه
سیلاب
جریان سیلابی
کف اقیانوس-بستر
فسیل گیاهی
جریان
سیال
خاکسترمتحرک
کانون زلزله
چین
زاویه میل چین
تورق
کمرپائین
پیش لرزه
فسیل
فسیلی شدن
چشمه
شکستگی
آواری
نقطه انجماد
اصطکاک
شبنم-یخ زده
سوخت
دودخان
دوکی شکل
ذوب 
سنگین
نیمه بلورین
غیر همگن
شش گوش
لایه سرعت زیاد
مد
تپه
لولا
خط لولا
گودال
تمام
تمتم بلورین
تمام شیشه ای
همگن
هم لرزه
دودکش جن
افق-سطح
افقی
سنگ میزبان
نقاط داغ
چشمه داغ
رطوبت
گیاخاک
شیشه ای
آبگیری
چرخه آب
آب شناسی
آبکره
سطح ایستابی
گرمابی
دگرسانی گرمابی
 
کانسارهای گرمابی
دگرگونی گرمابی
نیمه عمیق
کانون زلزله
یخ
عصریخبندان
جریان یخچال
کوه یخ
ردپاشناسی
آذرین
فرآیندهای آذرین
فلس فلس شدن
نارس-نابالغ
اصابت
نفوذناپذیر
ناخالص
کندن بستررودخانه
میل-زاویه شیب
میانبار
راهنما
فسیل راهنما
Factor
Fall
Fan
           Fat lime
Fault
Fault normal
Fault overthrust
Fault strike
Fault dip
Fault block
Fault surface
Founa
Felcic
Femic
Fen
Ferric
Fiber
Field
Fill
Fines
Fire proof
Firn snow
Fissile
Flake
Flank
Flat
Flaw
Flexure
Flint
Flood
Flood current
Floor
Flora
Flow
Fluid
Flyash
Focus
Fold
Fold pitch
Foliation
Foot wall
Foreshock
Fossil
Fossilization
Fountion
Fracture
Fragmentary
Freezing point
Friction
Frost
Fuel
Fumarole
Fusiform
Fusion
heavy
Hemicrystalline
Heterogenety
Hexagonal
High speed layer
High tide
Hill
Hinge
Hinge line
Hollow
Holo
Holocrystalline
Holohyaline
Homogenous
Homosiesm
Hoodoos
Horizon
Horizontal
Hot rock
Hot spot
Hot spring
Humidity
Humus
Hyaline
Hydration
Hydrologic cycle
Hydrology
Hydrosphere
Hydro static level
Hydrothermal
 Hydrothermal
alteration
Hydrothermal deposits
Hydrothermal metamorphism
Hypabyssal
Hypocenter
Ice
Ice age
Ice flow
Iceberg
Ichnology
Igneous
Igneous processes
Imbricate
Immature
Impact
Impervious
Impure
Incise
Inclination
Inclusion
Index
Index fossil 
معنی
واژه
کهکشان
باطله
شکاف
فازگازی
شکمپایان
سنگ قیمتی
جنس-گونه
ژئوشیمی
عرض جغرافیائی
طول جغرافیائی
زمین وار
زمین شناسی
لرزه نگار
قشرجامدزمین
زمین گرمائی
آبفشان
یخچالی
رسوبگذاری یخچالی
دریاچه یخچالی
رسوب یخچالی
یخ برفی
لعاب
واژه آلمانی میکا
ابرسوزان
خاکه طلا
ستاره های دنباله دار
شکل دانه
اندازه دانه
دانه ای
گرانیت
شن
نمودار
گرانش
شیار
آب زیرزمینی
سطح ایستابی
دسته-گروه
خمیره-زمینه
خلیج
کوه دریائی تخت
جریان دریائی دایره ای
حالت-شکل
ناحیه عمیق اقیانوس
هاله
لغزش کمربالا
سخت
زغال سخت-آنتراسیت
آب سخت
سختی
بالا رود
گرما
ظرفیت گرمائی
شیب حرارتی
انتقال گرما
معنی
سخت شدن
خنثی-بی نفوذ
نفوذپذیری
آغازین
سلیکات زنجیری
معدنی
شدت
سطح حدفاصل
زمان بین یخچالی
قالب داخلی
تنش داخلی
امواج درونی
بی مهرگان
یون
 یونی
شعاع یونی
جانشینی یونی
سنگ آهن
جزیره قوسی
هم شیب
هم رخساره
خط هم مغناطیس
هم شکل
خطوط هم لرزه
هم دما
درزه
قنات
کارست
منطقه عمیق
کروژن
قلمرو
خنثی
لایه راهنما
آنتراسیت
ناپایدار
مرداب
جریان خاکسترآتشفشان
دریاچه
ورقه ای
زمین
نسیم خشکی
فرونشست زمین
عکس های ماهواره ای
لاپیلی
پسین
جانبی
یخرفت جانبی
لاتریت
شبکه تبلور
لاوا
قانون گرانش
لایه
سرب
Galaxy
Gangue
Gap
Gas phase
Gastropodes
Gem
Genus
Geochemistry
Geographic latitude
Geographic longitude
Geoid
Geology
Geophone
Geosphere
Geotermal
Geyser
Glacial
Glacial drift
Glacial lake
Glacial till
Glacier snow
Glaze
Glimmer
Glowing cloud
Gold dust
Gomets
Grain shape
Grain size
Granular
Granit
Granule
Graph
Gravity
Groove
Ground water
Groundwater surface
Group
Ground mass
Gulf
Guyot
Gyre
Habit
Hadal
Halo
Haning wall slip
Hard
Hard coal
Hard water
Hardness
Heaf water
Heat
Heat capacity
Heat gradient
Heat transfer
واژه
Indurate
Inert
Infiltrability
Initial
Innosilicate
Inorganic
Intensity
Interface
Interglacial
Internal mold
Internal stresses
Internal waves
Invertebrate
Ion
Ionic
Ionic radius
Ionic substitution
Ironstone
Island arc
Isoclinal
Isofacial
Isogonic
Isomorph
Isoseismic line
Isotherm
Joint
Kariz
Karst
Katazone
Kerogene
Kingdom
Kinetic
Key bed
Kilkeenny coal
Labile
Lagoon
Lahar
Lake
Laminar
Land
Land breeze
Land subsidence
Lansat
Lapilli
Late
Lateral
Lateral moraine
Laterite
Lattice
Lava
Low of gravity
Layer
Lead     واژه های زمین شناسی قابل استفاده درموبایل                  فرهنگ لغات واصطلاحات زمین شتاسی
[ سه شنبه یکم دی 1388 ] [ 15:2 ] [ عباس محمودی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هوالعلیم
سلام بر شما خوانندگان وبلاگ
این وبلاگ قصد دارد دانش آموزان و همکاران گرامی را در زمینه مطالب زمین شناسی آشنا سازد .
از همه ی خوانندگان وبلاگ بویژه همکاران محترم زمین شناسی و دانش آموختگان این رشته می خواهیم با نظرات سازنده خود ما را در این راه یاری دهند .
امیدواریم با این کار گام هرچند کوچکی را برای بهبود وضع آموزش و یادگیری زمین شناسی و همچنین ارتباط بیشتر میان ما و همکاران محترم انجام داده باشیم .
منتظر نظرات سازنده ی شما هستیم .

دبیر زمین شناسی پاوه

عباس محمودی
امکانات وب

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی


نیت کنید و اشاره فرمایید


..

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


دریافت کد تغییر شکل موس